Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistot ovat elintärkeä osa raskasta prosessiteollisuutta. Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen asennuksessa tulee huomioida ja mitä osaamista sekä välineistöä asentajalta vaaditaan.

Raskas prosessiteollisuus tarvitsee kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistoja

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistoja löytyy monenlaisista tuotantolaitoksista, kuten teräs- ja paperitehtaista, voimalaitoksista sekä sahalaitoksista. Hydrauliikan avulla pystytään tuottamaan teollisuuskoneiston käyttämisessä vaadittavat voimat ja kiertovoitelu puolestaan pitää koneiston voitelua vaativat osat toimintakunnossa.

Voisikin sanoa, että tarkoituksenmukaiset ja toimivat hydrauliikka- sekä kiertovoitelujärjestelmät ovat elinehto koko raskaalle prosessiteollisuudelle. Tämän vuoksi niiden asennukseen ja ylläpitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen asennuksessa huomioitavaa

Kiertovoitelu- ja hydrauliikkaputkistojen kenttäputkituksissa vaatimustasoa nostavat sekä ulkoiset olosuhteet että putkiston sisäiseen toimintaan liittyvät asiat.

Ulkoisilla olosuhteiden osalta asennuksessa tulee huomioida useita eri tekijöitä. Millainen lämpötila kohteessa on? Esiintykö kohteessa kosteutta? Onko kohde hyvin sotkuinen? Onko kohteessa rakenteita täryyttäviä laitteita? Muun muassa kaikki nämä asiat vaikuttavat hydrauliikka- ja kiertovoiteluputkistojen asennuksen suunnitteluun. Tarkoituksena on vakioida asennustulos ja minimoida ulkoisten olosuhteiden vaikutukset putkistoihin – esimerkiksi putkiston kannakointi tulee toteuttaa siten, että tärinä ei vaikuta liittimien ja instrumenttien toimintaan tai aiheuta mekaanista kulumista putkistossa, vaikka vieressä pauhaisi millaisia laitteita tahansa.

Putkistojen toimintaan liittyen suunnittelussa ja asennuksessa tulee huomioida ja määritellä mm. putkiston painealueet, putkistoon kohdistuvan kuormituksen määrä sekä jakaantuminen ja asennuksessa käytettävät kannakkeet sekä liittimet. Kun putkisto on suunniteltu ja asennettu todellista käyttöä vastaavaksi, on lopputulos sellainen kuin pitääkin.

Kenttäputkituksen toteuttava taho vastaa siitä, että mm. kaikki edellä mainitut asiat tulevat huomioiduiksi ja että putkisto täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos suunnittelussa tai asennuksessa tehdään virhe, niin seuraukset voivat olla vakavia. Esimerkiksi huolimattoman asennuksen takia putkistoon päässeet epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamat tukkeumat voivat johtaa jopa konerikkoihin ja kalliisiin tuotantoseisokkeihin.

Millaista osaamista ja välineistöä kenttäputkituksen toteuttajalta vaaditaan?

Teknisellä tasolla hydrauliikka- ja kiertovoiteluputkistojen kenttäputkittaminen vaatii osaamista mm. putkiston kannakoinnista, putken katkaisemisesta, putkiston pitämisestä puhtaana asennuksen aikana, liittimien esiasennuksesta ja tarvittavien työkalujen oikeaoppisesta käyttämisestä. Kenttäputkituksissa myös hitsausosaamisella on oma merkityksensä ja asentajalta onkin hyvä löytyä tarvittavat painelaitesäädösten mukaiset hyväksytyt luokkahitsauspätevyydet.

Teknisen osaamisen lisäksi asentajalta täytyy kuitenkin löytyä myös laajemman tason ymmärrystä kiertovoitelu- ja hydrauliikkajärjestelmistä ja putkistojen suunnittelusta. Tämä osaaminen ja ymmärrys auttaa oikeiden putkireittien suunnittelussa. Lisäksi asentajan täytyy osata suorittaa putkiston tarkastamiseen liittyvät toimenpiteet (esim. öljyanalysointi) ennen putkiston käyttöönottoa.

Kaiken tämän koulutuksen ja kokemuksen kautta kerrytetyn osaamisen ja asiantuntemuksen lisäksi tarvitaan vielä toimivat ja tarkoituksenmukaiset työkalut. Kenttäputkituksien ykköstyökalu on ehdottomasti putkentaivutin. Hyvällä taivuttimella pystytään tehostamaan ajankäyttöä ja parantamaan lopputuloksen laatua. Putkentaivuttimen lisäksi asennustyössä tarvitaan mm. putkisahaa, putkileikkuria, putsausvälineistöä ja öljyanalysaattorit.

Tarvitsetko ammattilaisen apua putkistoasennuksiin?

Toteutamme kaikenlaiset putkistoasennukset niin teollisuuslaitoksiin kuin järjestelmätoimittajien laitteistoihinkin. Kerro meille millaiseen kohteeseen tarvitset asennuksen ja me kerromme miten se toteutetaan laadukkaasti.